Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), de uitgever van Boerenvee, besteedt continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze website.
Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennis neemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

KLN behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Deze website valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van KLN. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van inhoud zonder bronvermelding, is niet toegestaan.

Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Boerenvee content aanbiedt.
Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.