Pagina 7 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 7
als landelijk coördinator van een letselschade or-
ganisatie. Dianne werkte destijds als begeleidster
van mensen met een niet aangeboren hersenletsel.
Het idee om een ezelboerderij te beginnen ontstond
toen Ard op een dag werd aangesproken door een
Amerikaans gezin. ,,Ze waren onder de indruk van
onze ezels. Dagenlang knuffelden en borstelden ze
de dieren. Ze bleken vijf weken op vakantie te zijn in
Europa. De kinderen vonden de ezels het mooiste on-
derdeel van de hele reis. Dat zette mij aan het den-
ken. Want als deze kinderen het zo waardeerden, dan
zouden ook anderen er belangstelling voor hebben.”
Ard informeerde bij diverse instanties of er markt zou
zijn voor een ezelboerderij. Hij kreeg veel enthousi-
aste reacties, dus trok hij de stoute schoenen aan. Hij
zegde zijn baan op en Dianne nam onbetaald verlof.
Op 1 mei 2005 startten ze samenmet De Koperen Ezel.
Dianne: ,,Vanaf de eerste dag kwamen er mensen. Dat
was heel bijzonder. Het voelt nog steeds heel goed dat
we dezeweg zijn ingeslagen.”Het afgelopen jaar kwa-
men er in het seizoen (april tot oktober) maar liefst
10.000bezoekers.Dit jaarhebbenArdenDiannebeslo-
ten om jaarrond open te gaan, zeven dagen per week.
Dat is behoorlijk intensief, zeker met een groot
gezin ernaast. Daarom heeft het echtpaar dage-
lijks hulp van twee tot drie medewerkers. Aange-
zien De Koperen Ezel eveneens een zorgboerderij
is, werken er ook regelmatig vijf hulpboeren mee.
Kindervriend
Door hun betrouwbare karakter zijn ezels echte kin-
dervrienden. Een ezel loopt wat langzamer dan vol-
wassenen, dus kan een kind het tempo goed bijhou-
den. Op de Koperen Ezel kunnen bezoekers voor een
dag(deel) een ezel huren en een wandeling maken.
Ard: ,,Een ezel is geen vluchtdier. Ze zal niet
snel op hol slaan. Van nature versteent een
ezel als ze bedreigd wordt. Op onze boerde-
rij zie je bijvoorbeeld dat een ezel stil blijft staan
als er plotseling een bal in haar buurt komt.”
Ook hebben ezels een zeer rustgevende werking op
Tips voor ezelliefhebbers:
Wie een ezel wil aanschaffen moet beseffen dat het dier veel aandacht
nodig heeft. Hij houdt van knuffelen en aaien. Ook is hij graag in gezelschap
van een soortgenoot. Een ezel alleen gaat zich snel vervelen en balken. De die-
ren kun je jaarrond buiten houden, maar een schuurtje om in te schuilen is ge-
wenst. Ezels moeten karig worden gevoerd, dus geef ze geen mals en eiwitrijk
gras of krachtvoer. Anders wordt het dier te dik en kan hij hartproblemen
of hoefaandoeningen krijgen. Ard:“De ezel komt oorspronkelijk uit woestijnge-
bieden. Ze functioneert het
beste op een sober rantsoen
van hooi. De ezels die je op
vakanties wel eens ziet in
Spanje of Marokko zien er
erg breekbaar en tenger
uit. Maar ze leven wel door-
gaans 10 tot 15 jaar langer
dan de ezels in Nederland.
Ze worden daar gemiddeld
50 jaar.”
kinderenmet eenhandicap en/of ADHD. ,,Onlangswa-
ren hier twee kinderen met een verstandelijke handi-
cap. Ze waren ontzettend druk en zaten in een tik. Eén
van de jongens herhaalde de hele dag hetzelfde zinne-
tje. Hij kwam maar niet uit deze vicieuze cirkel. Maar
toen de jongens contact maakten met de ezels en de
dieren knuffelden, kwamen ze tot rust.” Dianne vult
hem aan: ,,Een ezel straalt rust uit en dat merk je. Hij
geeft het kind het gevoel van ‘het is goed, ik vind jou
ook lief’. Een kind kalmeert daarvan, prachtig is dat.”
Mariska van der Hulst
Meer info: www.dekoperenezel.nl.
Ezels zijn rustige dieren,
maar ze kunnen
wel eigenzinnig zijn.