Pagina 6 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

6 Boerenvee 3-2009
Reportage
op bezoek bij
‘De ezels betekenen
veel voor ons’
Dianne en Ard Westerink hebben met hun zes kinderen een ezelboerderij in Epe: ‘De
Koperen Ezel’. Het gezin geniet van het eigenzinnige en liefdevolle karakter van de
ezels. De dieren zijn betrouwbaar en stralen rust uit. Daarom zijn ze ook zo geliefd bij
de vele kinderen en volwassenen die de ezelboerderij bezoeken.
H
et is een warme lente-avond. De
bezoekers zijn naar huis en Ard
doet nog wat klusjes op de boerde-
rij. Twee van zijn dochters verma-
ken zich op het erf en spelen met de honden.
Hoewel het een ezelboerderij betreft, is er
op het eerste gezicht geen ezel te bekennen.
Dat verandert snel als Ard en Dianne even la-
ter het weiland inlopen. Op een vriendelijke
toon roept het echtpaar hun dieren. De ezels
dragen de prachtigste namen zoalsWashing-
ton,Snuit,Hendrikus,Anna enNelson.De die-
renlopenachterinhetweiland,maarreageren
onmiddelijk op het geluid van hun baasjes.
Nieuwsgierig wandelen ze hen tegemoet.
Ard en Dianne begroeten hun ezels met een
aai langs hun hals en wat gekriebel over de
rug. De 37 beesten krioelen omhen heen. Ard
wijst zijn lievelingsezels aan: ,,Dat kleintje
daar achteraan is Bo en dit is Julia. Ze zijn erg
aanhankelijk en komen direct naar me toe.”
Tikkeltje eigenzinnig
Het is duidelijk te zien dat het echtpaar gek
is op de ezels. Dianne: ,, De ezels betekenen
veel voor ons. We raken steeds meer aan ze
gehecht. Het zijn intelligente en vriende-
lijke dieren. Ze zijn onderling heel sociaal,
maar ook tegen mensen. Als je goed bent
voor de ezels, dan doen ze alles voor je.”
Maar de beestjes kunnen ook zeer eigen-
zinnig zijn, zo weet Ard. ,,Ze houden er hun
eigen Arbo-wet op na”, zegt hij lachend.
,,Een ezel zal nooit iets doen wat ze niet
aankan. Een paard bijvoorbeeld gaat net
zolang door totdat ze een zware kar voor-
uit trekt. Maar een ezel doet dat echt niet.”
Een tikkeltje eigenzinnig is ook dat een
drachtige ezel zélf bepaald wanneer ze gaat
veulenen. Doorgaans draagt een merrie tus-
sen de 11 en 13 maanden. Met 11 maanden
is het veulen voldragen en rijp om geboren
te worden. ,,Maar de ezel zal pas bevallen
als ze dat zelf wil, ze kan het dus nog vele
weken uitstellen. Pas als ze zich op haar
gemak voelt, dan komt het veulentje.”
Ezels leven graag in een groep. Het zijn
echte kuddedieren en ze helpen elkaar als
het nodig is. Enkele jaren geleden kreeg een
merrie van Ard en Dianne een dood veulen.
De ezel kreeg last van stuwing, maar had
geen veulen dat bij haar kon drinken. Di-
anne: ,,Opmerkelijk was dat de andere ezels
uit de kudde bij de merrie dronken om haar
te ontlasten. Dat was heel mooi om te zien.”
Voorliefde
Het echtpaar is verknocht geraakt aan ezels
toen Ard de boerderij van zijn vader erfde.
Tot de mkz-crisis in 2001 was het een rund-
veebedrijf. ,,Mijn vader is 50 jaar veehou-
der geweest. Maar na de mkz kon hij het
emotioneel niet aan om met een nieuwe
veestapel te beginnen”, zo vertelt Ard. ,,Aan-
gezien mijn vader altijd een voorliefde had
voor ezels, is hij begonnen met één ezel.
Maar binnen enkele jaren had hij er al vijf.”
Toen zijn vader overleed, trok Ard met zijn
gezin naar de boerderij. Hij had een baan
Ard en Dianne zijn verknocht aan ezels: ,,Ze zijn heel erg sociaal”.
Foto’s: Mariska van der Hulst