Pagina 4 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

4 Boerenvee 3-2009
Voorwoord
Nieuws
Nieuwe merken voor schapen en geiten
Al jaren wordt er over gepraat: het nieuwe Identificatie- en Regis-
tratiesysteem (I&R) voor schapen en geiten. Per 1 januari 2010 lijkt
het dan toch echt van start te gaan. De nieuwe I&R-regels voor de
schapen- en geitensector vloeien voort uit een Europees initiatief.
Nederland pakt het meteen grondig aan. We krijgen hier een kop-
peling tussen de elektronische merken en een grote centrale com-
puter. Iedere geit en ieder schaap is dan bij de overheid bekend. Ook
de verblijfplaats van ieder dier staat dan in de centrale database.
In de schapen- en geitenhouderij zit niet iedereen te wach-
ten op het nieuwe I&R-systeem. Op zich jammer, want dierhou-
ders hebben wel baat bij een goede identificatie en registra-
tie. Traceerbaarheid bij uitbraak van ziektes is in ieders belang.
Ook in de fokkerij kun je veel gemak hebben van een goede I&R.
Het is jammer dat het gesteggel over de kosten tot nu toe de ge-
luiden over de bruikbaarheid en het belang van het nieuwe I&R-
systeem heeft overschaduwd.
Het ministerie van LNV zou er
goed aan doen om niet op het
laatste miljoen euro te kijken.
Draagvlak bij belangenorgani-
saties is hard nodig omde start
van het nieuwe I&R-systeem
succesvol te laten verlopen.
Berrie Klein Swormink
Engelse onderzoekers zijn geslaagd in het isoleren van mogelijke allergenen in
het speeksel van het mugje dat zomereczeem veroorzaakt. Met deze doorbraak
hopen de onderzoekers een immunotherapie te kunnen ontwikkelen waarmee
paarden met staart- en maneneczeem zijn te behandelen.
De onderzoeksgroep van de Universiteit van Bristol isoleerde twin-
tig mogelijke allergenen uit het speeksel. Allergenen zijn stofjes,
in dit geval eiwitten, die een allergische reactie veroorzaken. Het
onderzoeksteam hoopt dat één of meerdere van deze eiwitten
bruikbaar zijn voor immunotherapie. Bij immunotherapie worden
kleine hoeveelheden van het allergeen toegediend. Hierdoor treedt
er gewenning op en wordt de gevoeligheid voor het allergeen
minder.
Nederland
Ook in Nederland loopt volop onderzoek naar zomereczeem. De Fa-
culteit Diergeneeskunde onderzoekt de effecten van een voedings-
supplement. Ook zijn onderzoekers van de faculteit op zoek naar de
voorkeursplaatsen van knutten, de veroorzakers van zomereczeem-
klachten, op het paard.
Stap vooruit in strijd tegen zomereczeem
Er komt een interactief stamboek voor het zeldzame varkensras Bonte
Bentheimer. Met dit interactieve stamboek worden fokkers onder-
steund en van informatie voorzien. Fokkers kunnen hun dieren via het
stamboek met elkaar vergelijken zonder echt samen te komen..
Internet speelt bij het nieuwe stamboek een grote rol. Fokkers krij-
gen online fokadviezen. Iedere fokker geeft zijn input in het stam-
boek wat vervolgens weer door de andere fokkers geraadpleegd kan
worden. ,,We hopen dat een makkelijk toegankelijk stamboek men-
sen motiveert om te kiezen voor Bonte Bentheimer varkens”, zegt
stamboekbeheerder Remi Hoeve.
Als het stamboek klaar is, wordt de fokker online begeleid bij de
beerkeuze (keuze van mannelijk dier),dekberichten, geboorteberich-
ten en stamboekaangiftes.
Studenten van de Agrarische Hogeschool in Den Bosch zijn bezig om
fokdoelen voor het stamboek te formuleren.
De Bonte Bentheimer is in Nederland (nog) niet als ras erkend. Dit
langzaam groeiend varken wordt enerzijds gehouden vanwege zijn
bijzondere vleeskwaliteit en anderzijds vanwege zijn sympathieke
karakter. Hierdoor is de Bonte
Bentheimer niet geschikt voor
de intensieve varkenshouderij,
maar juist zeer geschikt voor
de extensieve- en kleinscha-
lige varkenshouderij en gebruik
op kinder- en zorgboerderijen.
Meer informatie:www.bonte-
bentheimer.nl .
Stamboek in de maak voor
Bonte Bentheimers
Voor gevoelige paarden kan zomereczeem een kwelling zijn. Vooralsnog is
het beschermen van paarden tegen contact met knutten de beste manier om
problemen te voorkomen.
Stamboekbeheerder Remi Hoeve te Hoorn
(Terschelling) hoopt dat het nieuwe stam-
boek helpt om nog meer mensen enthousi-
ast te maken voor Bonte Bentheimers.