Pagina 30 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

30 Boerenvee 3-2009
Honingbij
heeft steuntje
in rug nodig
Achtergrond
D
ehoningbij ishet oudste landbouw-
huisdier in Nederland Het fascine-
rende beestje is van onschatbare
waarde. De bij zorgt er voor dat
groenten- en fruitsoorten, zaadgewassen en
talloze andere planten blijven voortbestaan.
De honingbij is een actief insect. Ze dartelt
van plant naar plant op zoek naar zoete
nectar. Daarbij wordt ze aangetrokken door
geurende en kleurige bloemen. Tijdens deze
bezoekjes blijft er stuifmeel in de haren van
de honingbij hangen. Ze neemt het goedje
ongemerkt mee naar de volgende bloem.
Daar laat ze het stuifmeel weer achter op de
stamper waardoor er vruchtjes kunnen gaan
groeien. Een bijzonder natuurverschijnsel.
Aangezien honingbijen gewassen bestuiven,
vervullen ze een essentiële rol in onze voed-
selketen. Uit onderzoek van Wageningen
Universiteit blijkt dat de totale waarde van
de honingbijen voor de Nederlandse econo-
mie wordt geschat op maar liefst 1 miljard
euro per jaar.
Bovendien is het insect, samen met andere
bestuivers, zeer waardevol voor de Neder-
landse natuur. Zeker tachtig procent van de
De honingbij is zeer waardevol voor de natuur. Ontelbare planten en bloemen danken
hun voortbestaan aan dit insect. Helaas sterven er de laatste jaren veel bijenvolken. Dit
is een ramp voor de biodiversiteit van de natuur. Het is ook een drama voor de imker,
die met veel passie zijn hobby uitvoert.
wilde planten wordt bestoven door insec-
ten. Hun bestaan hangt ervan af. Ook draait
een groot deel van het omringende ecosys-
teem op de planten: ze planten produceren
zaden die worden opgepeuzeld door vogels
en kleine zoogdieren.
Zoete beloning
De imker is de spil in dit bijzondere tafereel.
Hij of zij zorgt ervoor dat een bijenvolk zich
prettig voelt en goed functioneert. De imker
observeert het gedrag van de bijen en zoekt
naar geschikte plaatsen om de bijenkasten
te plaatsen. Als hij zijn werk goed doet, dan
is de honing een zoete beloning voor zijn in-
spanningen.
Tjeerd Blacquière, bijen-onderzoeker bij Wa-
geningen UR én hobbyimker, vergelijkt de
werkzaamheden van een imker met tuinie-
ren. ,,Als je goed voor de bijenvolken zorgt,
dan bloeien ze echt op. Bovendien zijn bijen
rustgevend. Ze zoemen zacht en vliegen druk
rondom de kasten. Het is mooi om naar ze
kijken. Ook de geur en warmte die opstijgt
uit een volk als je de kast opent is heerlijk.”
Volgens Blacquière heeft bijenteelt iets ma-
gisch. ,,Bijen communiceren heel fanatiek
met elkaar, maar je komt er nooit achter
wat er werkelijk in de bijenkast gebeurt. Het
is een heel andere wereld. Je mag er alleen
maar naar kijken….”
Bijensterfte
Een smet op het prachtige werk van de im-
ker is dat er de laatste jaren veel bijenvolken
sterven. In de winter van 2007-2008 stierf
circa 20 procent van de volken. En in sommi-
ge streken haalde zelfs veertig procent van
de bijenvolken het voorjaar niet.
Volgens Blacquière heeft de sterfte diverse
oorzake: ,,De bijenhouderij is geconfron-
teerd met een parasiet die de gezondheid
van de bijenvolken aantast, de varrao-mijt.
Deze moet worden bestreden, wat niet altijd
goed lukt. Ook andere parasieten vormen nu
een extra gevaar.”
Een andere reden voor de teloorgang van de
bijenteelt is dat de ambacht doorgaans geen
rendabele economische activiteit meer is en
de sector vergrijst is.
Nederland telt overigens bijna 7.000 imkers.
Het merendeel is aangesloten bij de Ne-
Honingbijen dartelen van bloem naar bloem, op zoek naar zoete nectar