Pagina 22 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

22 Boerenvee 3-2009
richting, is ook de recreatietak op de boer-
derij van Ina en Pieter fors gegroeid. Ina. In-
middels is de boerderij uitgebreid met een
camping en kunnen bezoekers er terecht
voor een groot scala aan activiteiten. Bij-
voorbeeld voor buitenritten in groepsver-
band en met begeleiding. Ook workshops
‘mennen met trekpaarden’ zijn in trek.
Fokken
Bij de fokkerij van trekpaarden hebben Ina
en Pieter hun eigen koers gekozen. ,,We wil-
len geen zwaar ploegpaard, maar een trek-
paard fokken dat vooral geschikt is als recre-
atiedier en bovendien een lange levensduur
heeft”, stelt Ina. Om dat fokdoel te verwe-
zenlijken maken de trekpaardhouders sinds
enkele jaren gebruik van hengsten van Het
Vlaams Paard.
,,Vlaamse Paarden zijn het resultaat van een
eeuw lang trekpaardenfokkerij in de Ver-
enigde Staten. Ze worden daar Belgians ge-
noemd”,vertelt Pieter. ,,Ookwel terecht,als je
terugkijkt hebbenVlaamse Paarden dezelfde
voorouders als de Belgische en Nederlandse
trekpaarden.” De Amerikaanse fokkers leg-
den echter andere accenten. Daardoor zijn
Vlaamse Paarden wat groter, maar minder
zwaar dan traditionele trekpaarden. Ze gaan
langer mee en ze hebben droger beenwerk.
Traditionele trekpaardfokkers kijken met ge-
fronste wenkbrauwen naar de fokkerijkoers
van Ina en Pieter. Maar daar trekt het paar
zich niets van aan. ,,Bovendien is
er veel vraag naar paarden die we
hier fokken. Traditioneel gefokte
hengstveulens komen vaak bij de
slager terecht. Wij kunnen onze
trekpaarden goed verkopen aan
recreanten. Dat komt deels door
de melkerij en de recreatie-activi-
teiten. Veulens hebben van jong-
saf aan veel contact met mensen.
Daardoor zijn ze makkelijk te be-
leren onder het zadel en voor de
kar. ”
Berrie Klein Swormink
Meer informatie:
www.trekpaardenmelk-zeeland.nl
Vooral mensen met huid- en darm-
problemen kunnen baat hebben bij
regelmatige consumptie van paar-
denmelk. ,,Paardenmelk is geen ge-
neesmiddel maar helpt het lichaam
om zijn kracht te hervinden”, zegt Ina
Nortier-Buijze. Paardenmelk onder-
steunt en activeert het afweersys-
teem. ,,Daardoor helpt consumptie
van paardenmelk veel mensen om
diverse gezondheidsproblemen te
overwinnen.”
Qua samenstelling komt paarden-
melk in de buurt van menselijke moe-
dermelk.
Goed voor de weerstand
Campinggasten maken graag een ritje op een trekpaard.
Deze tweejarige is een nakomeling van een Vlaamse hengst. De
beste ontwikkeling en het droge beenwerk verraden dat Ina en
Pieter kiezen voor het fokken van een ‘modern’ trekpaard.
Natuurlijk met visie
Everlostraat 24 - 7596 MR Rossum (Ov)
Tel. 0541 625832 - Fax 0541 538840
E-mail welhuis@planet.nl
www.landschapsadvies-welhuis.nl
Landschapsadvies
met visie!
Visie en planvorming
Gebieds- en natuurontwikkeling
Subsidie m.b.t. het buitengebied
(NSW)landgoederen
Inrichtings- en beheerplannen
Ruimtelijke onderbouwingen