Pagina 19 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 19
tronische middelen zijn goedgekeurde producten
beschikbaar.Wie elektronische merken wil gebruiken,
kan momenteel alleen kiezen uit een elektronisch
oormerk of een maagbolus. Hiervan zijn meerdere
merken te koop. ,,Om een elektronisch identificatie-
middel officieel toegelaten te krijgen moet een le-
verancier een goedkeuringsprocedure doorlopen”,
vertelt Dieckmann. ,,We leggen momenteel de laat-
ste hand aan de voorschriften die daarbij gaan gel-
den. Binnenkort hopen we voor diverse elektronische
identificatiemiddelen de goedkeuringsprocedure te
kunnen starten.” Op de site van het ministerie van
LNV (www.minlnv.nl/loket) staan alle goedgekeurde
identificatiemiddelen.
Oormerken
Ondanks de flinke lijst toegestane identificatiemid-
delen verwachten kenners dat de meeste houders
van schapen en geiten toch weer zullen kiezen voor
oormerken. ,,Ook al zijn ze misschien niet mooi, oor-
merken hebben wel bewezen dat je er in de praktijk
goed mee kunt werken”, zegt Peter Beljaars van Scha-
penpraktijk Beljaars in Rijkevoort. ,,En ook qua kosten
blijven oormerken het meest interessant.”
Beljaars benadrukt dat ook de praktische bruikbaar-
heid vanmaagbolussen inmiddels afdoende bewezen
is. ,,Voor houders die af willen van oormerken of in ie-
der geval één oormerk minder willen, is een maagbo-
lus een prima keuze.”
Een lastig punt van maagbolussen is wel dat ze pas 6
weken na de geboorte van een lam ingebracht mogen
worden. ,,Dat kan een belemmering zijn bij het aan-
melden van geboren dieren.”
Voor injecteerbare chips en elektronische pootban-
den ziet Beljaars geen grote toekomst weggelegd.
,,Over injecteerbare chips hoor je bij andere diersoor-
ten, paarden met name, regelmatig verhalen dat ze
door het lichaam gaan zwerven. En ook bij pootban-
den twijfel ik aan de praktische bruikbaarheid. Hoe ga
je bijvoorbeeld ommet het feit dat lammeren groeien
en de pootband te krap wordt?”
Database
Schapen- en geitenhouders zijn volgend jaar verplicht
om al hun dieren te melden bij het I&R-systeem, een
grote centrale computer waarin alle schapen en gei-
ten in Nederland geregistreerd worden. Melden van
geboortes, aanvoer, afvoer en sterfte kan straks via de
telefoon met een zogenoemd voiceresponssysteem.
Het kan ook via internet of via een bedrijfsmanage-
mentprogramma. Het is niet verplicht om geboren
lammeren meteen te voorzien van merken en ze te
melden bij het I&R-systeem. Houders hebben hier-
voor een half jaar de tijd. Eerder merken en melden
is wel nodig als de dieren binnen een half jaar na de
geboorte naar een ander bedrijf vertrekken.
Berrie Klein Swormink
Foto’s Beljaars Schapenpraktijk en Boerenvee
Meer informatie: www.minlnv.nl/loket
Praktisch voordeel
Elektronische I&R maakt het voor schapen- en
geitenhouders gemakkelijker om gegevens van
individuele dieren bij te houden. ,,En dat voor-
deel is er zeker niet alleen voor grote profes-
sionele bedrijven met honderden dieren”, zegt
Peter Beljaars van Beljaars Schapenpraktijk in
Rijkevoort. ,,Ook als je maar enkele tientallen
dieren hebt, kun je makkelijker werken als scha-
pen en geiten voorzien zijn van een elektronisch
merk. Zelf aanschaffen van apparatuur om de
elektronische merken af te lezen, zal bij klein-
schalige houders niet snel gebeuren, maar dat
hoeft ook niet. Ik verwacht dat handelaren en
transporteurs investeren in readers waarmee
ze de elektronische nummers kunnen lezen. Zij
kunnen desgewenst bij afvoer van dieren ook
de I&R-meldingen verzorgen.”
Met maagbolussen
voorzien van een
chip bestaat al
veel ervaring.
Ze functioneren goed.
Geruzie over kosten
Invoering van elektronische I&R bij schapen en geiten kost miljoenen euro’s. Be-
langenorganisaties van schapen- en geitenhouders ruziën al jaren over de verde-
ling van deze kosten. Het ministerie van LNV wil dat de schapen- en geitenhou-
ders de kosten grotendeels zelf dragen.Wel wil LNV de helft betalen van de ruim 5
miljoen euro die nodig is voor de centrale database om alle gegevens op te slaan.
Het aflezen van elektronische oormerken met een reader gaat snel en foutloos.