Pagina 18 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

18 Boerenvee 3-2009
N
iki Dieckmann van de Dienst Rege-
lingen (DR) van het ministerie van
LNV legt uit: “Na de grootschalige
uitbraak van mond- en klauwzeer
in 2001 ontstond binnen de Europese Unie
(EU) een discussie over de identificatie en
registratie van schapen en geiten. Conclusie
was dat er veranderingen nodig zijn om die-
ren beter te traceren.”
“Met een betere identificatie en registratie
van schapen en geiten zijn dieren beter te
traceren en bijvoorbeeld onnodige ruimin-
gen bij een onverhoopte ziekte-uitbraak te
voorkomen.” Na tijd voor voorbereidingen is
het nu bijna zo ver. Vanaf 2010 krijgen hou-
ders van schapen en geiten te maken met
een nieuw identificatie en registratiesys-
teem (I&R). Tot nu toe dragen schapen en
geiten wel oormerken, sinds 2005 in ieder
oor, maar daarmee zijn ze niet individueel
geregistreerd in een centrale database. Op
de huidige oormerken staat een nummer
van het geboortebedrijf en een volgnummer
van het dier. Deze wordt alleen geregistreerd
in de eigen administratie van de houder.
Wat verandert er per 2010?
Houders van schapen en geiten krijgen per
1 januari 2010 te maken met de verplichting
omgeboren dieren individueel te registreren
en elektronisch te identificeren. De EU eist
dat ieder dier één elektronisch merk draagt
en één merk dat op het oog is af te lezen.
Volgens Dieckmann van DR heeft de EU bij
schapen en geiten voor elektronische I&R
gekozen omdat bij schapen en geiten vaak
sprake is van grote aantallen dieren die te-
gelijkertijd verplaatst worden. Dit in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld runderen. ,,Het is
dan praktisch ondoenlijk om handmatig
alle nummers van dieren die je verplaatst,
af te lezen en vast te leggen. Als dieren een
elektronisch merk dragen is dat makkelijk te
automatiseren. Je laat de schapen of geiten
langs een scanner lopen en je weet om wel-
ke dieren het gaat.”En bovendien maakt een
scanner die elektronische nummers leest
geen fouten bij het lezen en schrijven.
Keuze
Het ministerie van LNV biedt houders van
schapen- en geiten een ruime keuze uit mo-
gelijkheden om hun dieren te voorzien van
een elektronisch identificatiemiddel. Naast
een groen oormerk met een chip, zijn toe-
gestaan: een elektronische maagbolus, een
elektronische pootband en een injecteerbare
chip. Bij de visuele identificatiemiddelen kan
een schapen-/geitenhouder kiezen uit: oor-
merk, pootband, of tatoeage. Bijna alle com-
binaties van elektronische en visuele midde-
len zijn toegestaan. Echter, een elektronische
pootband of een injecteerbare chip mogen
alleen gebruikt worden in combinatie met
een regulier oormerk, en niet in combinatie
met een niet-elektronische pootband of een
tatoeage. Schapen- en geitenhouders die
af willen van oormerken, die vaak als lelijk
gezien worden, krijgen hiervoor straks meer
kansen. Een beperking is wel dat schapen en
geitenmet een injecteerbare chip, een tatoe-
age of een elektronische pootband niet naar
het buitenland verkocht mogen worden.
Oormerk of bolus
Het is nu al toegestaan om schapen en gei-
ten te voorzien van een elektronisch identi-
ficatiemiddel. Maar nog niet van alle elek-
Achtergrond
Een elektronisch nummer
voor ieder dier
Nieuw I&R-systeem voor schapen en geiten
Na jaren praten en testen is het nu bijna zo ver. Vanaf 1 januari volgend jaar zijn houders van schapen en geiten verplicht om ieder
geboren dier te voorzien van een elektronisch merk met een individueel nummer. Boerenvee zet de belangrijkste veranderingen op
een rij.
Schapen en geiten die na 1 januari 2010 ter wereld komen, dienen voorzien te worden van de nieuwe identificatiemiddelen.