Pagina 13 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 13
Ras
in beeld
Brandrood rund in trek
Het zeldzame Brandrode Rund is een ouderwetse dubbeldoelkoe: zowel geschikt voor
melk- als vleesproductie. Brandrode runderen zijn in trek bij hobbyboeren, maar ook
voor begrazing van natuurterreinen worden ze steeds meer ingezet. En natuurlijk kun
je ze ook nog steeds houden als melkkoe.
H
et Brandrode Rund behoort tot het
Maas-Rijn-IJssel
(MRIJ)-veetype,
dat al vanaf begin 20e eeuw in het
rivierengebied werd gefokt. MRIJ-
koeien zijn van oudsher sober, sterk, mak en
gelijkmatig.
Voor de Tweede Wereldoorlog bleken met
name de donkerrode dieren bepalend voor
de MRIJ-fokkerij, wegens hun uitgesproken
dubbeldoeleigenschappen. Met dergelijke
dieren fokte men in een gebied langs de IJs-
sel, de West-Achterhoek, Salland, Twente en
een strook tot aan Zuidwest-Drenthe maar
ook in Oost-Brabant, Noord-Limburg en het
Land van Maas enWaal.
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw
kreeg melkproductie meer aandacht binnen
de MRIJ-fokkerij. Enkele populaire melkrijke
MRIJ-stieren zorgden er voor dat de kleur
wit binnen de aftekening van de dieren veel
meer de overhand kreeg. Een kleine groep ei-
genzinnige boeren bleef de voorkeur geven
aan de donkerrode dieren. Vaak werkten ze
met eigen stieren. Door deze ontwikkeling
gingen de Brandroden zich genetisch onder-
scheiden van de MRIJ’s. Sinds het begin van
deze eeuw wordt het Brandrode Rund als
apart rundveeras onderscheiden.
Na bijna uitgestorven te zijn geweest, groeit
het aantal Brandrode runderen nu gestaag.
Het stamboek telt zo’n 1.000 ingeschreven
Brandroden. Zowel bij hobbyisten als com-
merciële boeren zijn de dieren in trek. Bij de
meeste veehouders vervullen Brandroden
een rol als zoogkoe.
Rasbeschrijving
Brandrode runderen zijn egaal diep donker-
rood of bruinrood van kleur met witte afte-
keningen: een witte kol, een witte buik, een
Brandrode Runderen zijn ouderwetse dubbeldoelkoeien.
witte staartpunt en witte sokken. Aan de
kop en de poten neigt de kleur naar zwart-
achtig rood. Vanwege deze geblakerde kleur
is de naam ‘brandrood’ ontstaan. Brandrode
runderen zijn middelgroot. Het zijn rustige
en vriendelijke dieren, voor elkaar en voor de
mens. Door hun robuustheid en weerstand
tegen ziekten hebben Brandrode runderen
hardheid en een lange levensduur. Ze zijn
sterk en sober. De dieren zijn vruchtbaar en
kalven gemakkelijk.
Meer informatie: www.brandrood.com
Michiel Cassuto gaat ze melken
Michiel Cassuto in Ede hoort sinds kort tot de selecte
groep veehouders die Brandrode runderen melken.
Cassuto koos voor Brandroden toen hij de overstap
van melkgeiten naar melkkoeien wilde maken. De
raseigenschappen en het goede imago van Brandrode
runderen passen bij de bijzondere Gruyère-achtige
kaas die Cassuto van de melk maakt. Hij verkoopt de
kaas onder de merknaam Brandrood.
Michiel heeft de afgelopen winter een nieuwe potstal
gebouwd voor zijn koeien. Hij melkt nu tien Brand-
roden en wil doorgroeien naar twintig. Michiel: ,,Het
Brandrode Runderras heeft een uitstraling die past bij
de kaas die ik maak. Brandrode koeien zijn prachtig
om te zien, ze hebben een prettig karakter en passen
prima in het landschap. Dat de melkproductie per koe
niet zo hoog is, vind ik geen probleem.”Michiel hoopt
over enkele jaren een gemiddelde melkproductie van
5.500 tot 6.000 kg per koe per jaar te halen.
Door de productie en verkoop van
exclusieve kazen verwacht Michiel
Cassuto met twintig Brandrode
runderen een inkomen te kunnen
verdienen.