Pagina 11 - 0901_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 1-2009 11
Sober Skudde schaap
voor liefhebber en prof
T
ot het midden van de vorige eeuw
kwam je ze in oostelijk Europa, in het
gebied tussen de Baltische staten en
de Zwitsere Alpen, regelmatig tegen.
Skudde schapen waren bij uitstek armeluis-
schapen. Er zat weliswaar niet veel vlees en
wol aan de kleine schaapjes,maar daar stond
tegenover dat Skudde schapen maar weinig
nodig hadden om te overleven. Het kleine
dorpsschaap moest zijn kostje opscharrelen
in de veengebieden, op de heide en in berg-
achtige streken. Arme boeren en dagloners
hielden de sobere schapen in kleine kuddes.
Het toenemen van de welvaart en de op-
komst van commerciële schapenrassen ging
ten koste van de Skudde-populatie. Begin ja-
ren tachtig van de vorige eeuw, waren er al-
leen in enkele Duitse dierentuinen nog een
paar Skuddes te vinden. Liefhebbers beslo-
ten dat het ras niet verloren mocht gaan, en
zetten een fokprogramma op. Inmiddels zijn
er in Europa weer enkele duizenden Skud-
de schapen. Hiermee is het ras, weliswaar
nog zeldzaam maar uit de gevarenzone.
Gehoornd
Skudde schapen hebben een schofthoogte
Ras
in beeld
De oorsprong van het Skudde schaap ligt in oostelijk Europa. Sinds het eind van de
jaren tachtig is het aantal houders van Skudde schapen in Nederland uitgegroeid tot
enkele tientallen. Het zijn vooral hobbyisten die de kleine sobere schapen houden.
Maar ook professionele begrazingsbedrijven kunnen goed met het Skudde schaap
uit de voeten.
tussen de 50 en 60 centimeter. Een vol-
groeide ram weegt zo’n 45 kg. Ooien be-
reiken een gewicht tussen de 35 en 40
kg. Skuddes zijn er in de kleuren wit, grijs,
bont, goudbruin en zwart. De vacht be-
staat uit een ruige bovenvacht met fijne
onderwol. De poten zijn zwart of bont.
Rammen zijn altijd gehoornd. De ooien
meestal niet. Skudde schapen hebben een
kenmerkendekortestaartmeteenpijlvormig
uiterlijk. De staartbasis is bewold terwijl op
het staarteinde alleen haren groei-
en. Skudde schapen zijn goed vrucht-
baar en jaarrond bronstig. Geboorte-
problemen
komen
nauwelijks
voor.
In Nederland leven ongeveer 550 Skud-
de schapen, verdeeld over een vijf-
tigtal
schapenhouders.
Daarvan
zijn
er
ongeveer
20
fanatieke
fokkers.
Meer informatie is te vinden op
www.skudde.nl.
Skudde schapen zijn mooi en makkelijk te houden
Foto: Jimmy Kemink
Jimmy Kemink, Rekken: ’Ideaal schaap voor begrazing’
“Skudde schapen zijn echte alleseters. Op een nieuw terrein beginnen ze meteen aan de
distels, ridderzuring en brandnetels. Dat zien mijn opdrachtgevers graag”, zegt Jimmy
Kemink in Rekken (Gld.). Sinds vier jaar benut Kemink Skudde schapen voor de begra-
zingstak van zijn bedrijf O’Hara Groen en Grondig. Naast begrazing doet Kemink on-
der meer aan extensief maaibeheer, boomverzorging en het plaatsen van hekken.
Keminkmaakte kennis met Skudde schapen toen hij acht jaar geledenmet zijn border collies train-
debij iemanddie Skuddes had. ,,Skuddes zijnuitermategeschikt voor het trainen van jongehonden
omdat ze heel mooi kuddegedrag vertonen. Als ze een hond zien, blijven ze op een kluitje lopen.”
Niet alleenhet gedrag van Skuddes sprak Kemink aan. ,,Het zijnook helemooie schapenomte zien.
Echtsierlijkebeestjeszijnhet.”DeRekkenaarbegonvoordehobbymeteengroepjeSkuddeschapen.
Inmiddels heeft Kemink een kudde van 80 Skudde schapen die hij allemaal inzet voor
zijn begrazingsbedrijf. ,,Het is mijn plan om de kudde verder te laten groeien omdat
de vraag naar begrazing door waterschappen en gemeentes in deze regio toeneemt.”